0318-616611
 

Fotolijm Lero tube 100ml

Bestelnummer: 836203 Op voorraad: 111
Levertijd 1-2 werkdagen

Verpakt per: Stuk Prijs per: Stuk

3,64 (excl. BTW)
Aantal Prijs
1 3,64
12 3,52
Logo
Icon
Icon
Fabriekscode (OEM):
145677
EAN-Code
8712575713613 per 1 stuk
2008362030121 per 12 stuks
Specificaties
Productnummer: 836203
Merk: Lero
OEM nummer: 145677
EAN nummer: 8712575713613
Lengte: 185 mm.
Breedte: 57 mm.
Hoogte: 37 mm.
Gewicht: 96 gr.
Voorraad: 111
Verpakt per: Stuk / 1
Prijs per: Stuk
Kleuren: Transparant
Doelgroep: Onderwijs, ZZP'er
Thema: Clean desk
Kleuren: Transparant
Omschrijving

Voor schoon, snel en rimpelloos plakken van foto’s en papier.

Zuurvrij, trekvrij, watervast en krimpvrij.

Breng een laagje Lero lijm aan op beide op elkaar te plakken vlakken.

Even laten drogen en dan de vlakken op elkaar drukken.

Overtollige lijm kan zonder vlekken worden weggewreven.

Eenmaal geplakte foto’s kunnen gemakkelijk weer verwijderd worden.

Tast inkjet-afdrukken niet aan.

Veiligheidsinformatie: na het inademen frisse lucht toedienen.

Bij klachten arts ontbieden.

Geen speciale maatregelen noodzakelijk.

Na huidcontact: Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid.

Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen.

Na inslikken: Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen.

Gevarenaanduiding;

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsvoorschrift;

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P261 Inademing van damp vermijden.

P264 Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen.

P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Alternatieve producten