0318-616611
0

Keukenontvetter DIPP mousse spray vastzittend vet 750ml

Bestelnummer: 1399683 op voorraad: 0

Verpakt per: Stuk Prijs per: Stuk

9,83 (excl. BTW)
Logo
Icon
Icon

Fabriekscode (OEM): 0287

Specificaties
Productnummer: 1399683
Merk: DIPP
Voorraad: 0
Verpakt per: Stuk / 1
Prijs per: Stuk
Kleuren: Geel
Omschrijving

DIPP N°02 Mousse - Keuken ontvetter vastzittend vet easy pro spray mousse.

Veiligheidsinformatie.

Kan bijtend zijn voor metalen.

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Na inslikken onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.

Bij contact met huid verontreinigde kleding uittrekken, huid spoelen met veel water en onmiddellijk naar ziekenhuis vervoeren.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Bij contact met ogen eerst langdurig spoelen met water, indien mogelijk contactlenzen verwijderen en vervolgens naar arts brengen.

Bij inslikken dient mond gespoeld te worden, geen braken opwekken en onmiddellijk naar ziekenhuis vervoeren.

Bij inademing rechtop laten zitten, frisse lucht inademen en naar ziekenhuis vervoeren.

Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Raadpleeg onmiddellijk een antigifcentrum of een arts.