0318-616611
 

Stickeroplosser HG 300ml

Bestelnummer: 897204 op voorraad: 20

Verpakt per: Fles Prijs per: Fles

4,84 (excl. BTW)
Logo
Icon
Icon
Fabriekscode (OEM):
160030100
EAN-Code
8711577000905 per 1 stuk
8711577000905 per 1 stuk
Specificaties
Productnummer: 897204
Merk: HG
Voorraad: 20
Verpakt per: Fles / 1
Prijs per: Fles
Kleuren: Rood
Kleuren: Rood
Omschrijving

HG stickeroplosser verwijdert eenvoudig stickers, stickerlijm, rubberlijm, plakband, teerspatten, smeervlekken, olie, hakstrepen en nog vele andere problemen van bijna alle ondergronden.

Veiligheidsinformatie.

Kan brand bevorderen, dus verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur en hete oppervlakken.

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen.

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bij contact met huid verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Bij contact met ogen, de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlezen indien mogelijk verwijderen en blijven spoelen.

Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Inademing van damp vermijden.

Na inademing slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

Raadpleeg na inslikken onmiddellijk een anti-gifcentrum of een arts.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Buiten het gebruik van kinderen houden.

Veiligheidsinformatie: ontvlambare vloeistof en damp.

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.

Niet roken.

Inademing van damp vermijden.

Allen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Na inslikken onmiddellijk een arts of een antigifcentrum raadplegen. bij inademing de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Geen braken opwekken.

Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.

Inhoud / verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.